Archive

A. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC: 1. NHÂN SỰ: Tham mưu cho Ban Lãnh đạo cơ cấu tổ chức, những chính sách nhân sự, định biên nhân sự, quản trị nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển của Group và các Công ty trực...