Archive

1. Trực tổng đài: - Quản lý tổng đài điện thoại (chuyển cuộc gọi, kiểm soát thống kê sử dụng so với định mức); - Làm hợp đồng lắp đặt điện thoại; - Kiểm soát sử dụng điện thoại, thanh toán tiền điện thoại, internet. 2. Văn thư: - Xử...

A. NHÂN SỰ: 1. Nghiên cứu thị trường & xây dựng hệ thống: - Tham gia nghiên cứu thị trường lương và các chế độ liên quan; - Tham gia thiết lập chính sách lương, ưu đãi nhân sự; - Tham gia đánh giá hiệu quả chính sách lương...