Archive

A. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC: - Cập nhật sản phẩm và giải pháp đến với khách hàng. - Đưa thông số sản phẩm và giải pháp kỹ thuật vào hồ sơ thiết kế/ hồ sơ dự toán đối với các dự án mà Khách hàng thiết kế/...

– Cập nhật sản phẩm và giải pháp đến với khách hàng. – Đưa thông số sản phẩm và giải pháp kỹ thuật vào hồ sơ thiết kế/hồ sơ dự toán đối với các dự án mà Khách hàng thiết kế/thực hiện. – Tìm kiếm thông tin...