Archive

1. Tổ chức công tác chuyển đổi dữ liệu từ các phần mềm quản trị sang phần mềm thuế. 2. Tương tác với các bộ phận liên quan để làm rõ các số liệu phát sinh. 3. Kiểm tra tính đúng đắn của việc hạch toán các...