Archive

A. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC Chuẩn bị tài liệu đấu thầu: Soạn thảo và quản lý các tài liệu cần thiết cho quá trình đấu thầu. Quản lý quy trình đấu thầu: Điều phối và giám sát toàn bộ quy trình đấu thầu từ khi...

A. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC Bóc tách vật tư của các hạng mục rồi lập nên quy trình thi công, kế hoạch vật tư, máy móc thiết bị, nhân lưc...