Archive

A. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC Tiếp nhận địa bàn; phân khúc và đối tượng khách hàng; phân loại khách hàng, duy trì và phát triển danh sách khách hàng mình quản lý. Quản lý khách hàng, thông tin dự án; tìm hiểu nhu cầu dự...