Archive

A. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC Thực hiện bảo hành, bảo trì các hệ thống cơ điện (M&E) trong các dự án xây dựng. Kiểm tra, đánh giá và sửa chữa các sự cố kỹ thuật liên quan. Lập kế hoạch bảo trì định kỳ và...

A. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC Bóc tách vật tư của các hạng mục rồi lập nên quy trình thi công, kế hoạch vật tư, máy móc thiết bị, nhân lưc...