Archive

A. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC Bóc tách vật tư của các hạng mục rồi lập nên quy trình thi công, kế hoạch vật tư, máy móc thiết bị, nhân lưc...