Archive

1. Thực hiện công tác của nhân viên kinh doanh: - Tiếp nhận địa bàn; phân khúc và đối tượng khách hàng; phân loại khách hàng, duy trì và phát triển danh sách khách hàng mình quản lý. - Tìm hiểu và quản lý khách hàng, thông...