Archive

A. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC Chuẩn bị tài liệu đấu thầu: Soạn thảo và quản lý các tài liệu cần thiết cho quá trình đấu thầu. Quản lý quy trình đấu thầu: Điều phối và giám sát toàn bộ quy trình đấu thầu từ khi...

A. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC Thực hiện bảo hành, bảo trì các hệ thống cơ điện (M&E) trong các dự án xây dựng. Kiểm tra, đánh giá và sửa chữa các sự cố kỹ thuật liên quan. Lập kế hoạch bảo trì định kỳ và...