NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Job Category: Accounting & Finance
Job Type: Full Time
Job Location: TP.HCM

1. Tổ chức công tác chuyển đổi dữ liệu từ các phần mềm quản trị sang phần mềm thuế.
2. Tương tác với các bộ phận liên quan để làm rõ các số liệu phát sinh.
3. Kiểm tra tính đúng đắn của việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
4. Kiểm tra bảng tính giá thành sản xuất.
5. Kiểm tra việc lập và nộp các tờ khai theo quy định: Tờ khai VAT, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Thuế TNCN tạm tính, Thuế TNDN tạm tính, Quyết toán năm.
6. Đối chiếu, kiểm tra công nợ nội bộ giữa các công ty thành viên trong tập đoàn.
7. Cân đối thu chi quỹ tiền mặt.
8. Lập báo cáo tài chính phục vụ cho Bộ phận tài chính, cơ quanhành chính.
9. Ghi chép, lưu trữ các công văn đi – đến từ các cơ quan thuế, hải quan.
10. Phối hợp với pháp chế, làm đề nghị nộp thuế phát sinh.
11. Hạch toán nợ thuê tài chính.
12. Phối hợp với bộ phận pháp chế làm việc với các cơ quan chức năng về việc cung cấp, giải trình các số liệu kế toán phát sinh.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf